close
تبلیغات در اینترنت
ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺩهید دوستان مجازی من !!

آیا میدانید؟ ایا میدانید :
خاطرات تنهایی خاطرات تنهایی

ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺩهید دوستان مجازی من !!
ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺩهید دوستان مجازی من !!

ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺩهید دوستان مجازی من !!

ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺍیتان ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ؛

ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﻢ؛ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪﻡ؛ ﺑﺎ ﺍﺷﮑﻢ ...

ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ؛

ﺑﺎ ﻗﻠﺒﻢ؛ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻧﻢ؛ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ؛ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻢ ...

ﻭﻟﯽ شما ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ گفتید :

" ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺑﻬﺶ؛ ﻓﻮﻗﺶ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﯾﮕﻪ "

ﭼﻪ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﯽ ﭘﺮﻭﺍ ﻭ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩﯼ !!!!...

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﻢ؛ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﻢ؛ ﻭ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ

ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺷﺐ . ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺑﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ...

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ؛ ﺍﺷﮏ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻝ :

ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻣﺎ ﮐﻮﭼﮑﻢ

ﺻﺒﻮﺭ ﺍﻣﺎ ﻧﺎ ﺁﺭﺍﻣﻢ

ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ

ﻣﺤﮑﻢ ﺍﻣﺎ ﺿﻌﯿﻔﻢ ...

ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﯾﺪ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ

ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﯾﺪ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ

ﺟﺰ ﺧﺪﺍ ....

ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ... ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺖ

ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻧﯿﺎﺯﺕ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ

ﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﯼ

ﺳﺮﺕ؛ ﺍﻃﺮﺍﻓﺖ ﺷﻠﻮﻍ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺭﻍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻫﺎ؛ ﺁﻥ

ﺭﻭﺯ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ ﺟﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ؛ ﺩﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ

؛ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻏﯿﺮ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ؛ ﺩﻟﺖ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ

ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﺩﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺪﺍﯾﯽ ...

ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ؛ ﺁﻩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﯼ؛ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﭘﺮﻭﺍ ﻭ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﮔﻔﺘﯽ "

ﻓﻮﻗﺶ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﯾﮕﻪ "

ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮔﻔﺖ : ﮐﺎﺵ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﻮﺩ؛ ﮐﺎﺵ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﻮﺩﻡ؛ ﮐﺎﺵ ﺗﮏ ﺗﮏ

ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻫﻀﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ..

ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺖ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮔﻔﺖ :

ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯾﯽ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ

نویسنده : وحیــــــℒℴνℯــد | تاریخ : سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 | بازدید ها : 262 بار